Home › Cercetare › Raport

Raport

Universitatea a fost atestată pentru desfășurarea activităților de cercetare dezvoltare (ANEXA nr. 1 la DECIZIA ANCS  nr. 9757/06.11.2009)

ORGANISM DE EVALUARE: CONSILIUL NAȚIONAL AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR


DENUMIRE: UNIVERSITATEA ANDREI ȘAGUNA DIN CONSTANTA
STANDARD DE PERFORMANȚĂ DE ATESTARE: 68,33
ADRESA WEB DE LOCALIZARE A RAPORTULUI DE AUTOEVALUARE: www.andreisaguna.ro

Notă: Standardul minim de performanță pentru acordarea atestării este de 10 puncte

 

Universitatea își îndeplinește misiunea și obiectivele înscrise în Carta, în principal prin exercitarea a trei funcții:
- funcția de formare, se realizează prin: proiectarea și adaptarea unui plan de învățământ modern, pornind de la valorile tradiționale recunoscute ale învățământului superior național și internațional, adaptat la specificul specializărilor și la cerințele standardelor actuale, prin asigurarea unui corp profesoral competent, format din cadre didactice proprii și profesori asociați și prin asigurarea unei baze materiale corespunzătoare;
- funcția de cercetare științifică, se realizează  de către cadre didactice și studenți la nivelul catedrelor și în centrele de cercetare proprii, acordând o atenție deosebită integrării rezultatelor cercetării în activitatea de învățământ;
- funcția cultural-civică, dimensionată de programele de studiu se realizează prin activități cultural-științifice și sociale asigurând extinderea orizontului de cultură generală, dezvoltare psiho-intelectuală armonioasă, cultivarea valorilor moral-civice și a spiritului de responsabilitate profesională;
- funcția de cooperare care se realizează pe trei niveluri: regional  (cu specializările similare ale altor unități de învățământ, cu unități de pofil economic, cu autoritățile locale), național (cu specializările similare ale altor unități de învățământ), internațional punând un accent deosebit pe promovarea relațiilor cu universități din Europa, în scopul asigurării compatibilității absolvenților cu cerințele europene;

Activitatea de cercetare în cadrul Universității se desfășoară la nivelul catedrelor: la începutul fiecărui an universitar se completează planul de cercetare avizat de șeful catedrei. Planul cuprinde natura temelor, modul de desfășurare a activității, colectivul de cercetare, nivelul la care se desfășoară, rezultatele preconizate.

Planurile de cercetare ale catedrelor sunt discutate și aprobate în Senatul Universității, fiind apoi însumate intr-un plan general de cercetare pe termen scurt și pe termen lung al Universității care urmărește următoarele obietive:
- desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă;
- creșterea competitivității Universității "Andrei Șaguna" Constanța pe scara calificărilor de vârf în domeniul cercetării științifice;
- sprijinirea instituțională a formării elitei performante din rândul tinerei generații și formarea tinerelor cadre pentru înalta cercetare;
- crearea unui mediu adecvat colaborării în vederea soluționării unor teme reprezentative de cercetare;
- dezvoltarea unei baze materiale și de informare adecvate cercetării;
- stimularea și susținerea propunerilor de proiecte și granturi la nivel național și internațional;
- identificarea și activarea surselor de finanțare necesare proiectelor de cercetare științifică;
- dezvoltarea unui mediu atractiv pentru studenții interesați în activitățile de cercetare ale Centrului și stimularea cercetării studențești în general;
- crearea unui forum de prezentare de către doctoranzi a activității de cercetare desfășurate;
- acordarea de asistență de specialitate și realizarea de expertize și rapoarte (avize, opinii) legale, la cerere;
- includerea activității Centrului în circuitul național și european de valori științifice;
- organizarea Sesiunii de Comunicări Științifice anuale, din cadrul Universității "Andrei Șaguna";
- susținerea participării membrilor Centrului la manifestări științifice, conferințe, seminarii, colocvii, sesiuni de comunicări științifice, legate de obiectivele Centrului;
- cooperarea cu alte centre de cercetare din țară și străinătate.

Programele de cercetare se desfășoară prin:
- Centrul de informatică și comunicații "Andrei Șaguna" în cadrul căruia se realizează studii privind proiectarea sistemelor informaționale financiar bancare, software pentru instituțiile bugetare și pentru administrația publică, cercetări aplicative în domeniul contabilității, auditului și informaticii de gestiune, studii și proiecte privind aplicarea modelării matematice în previziune și planificare;
- Centrul de studii și anchete socio-umane, care desfășoară cercetări în domeniul comportamentului opiniei publice, evaluarea efectelor media, studii electorale, cercetări privind comunicarea politică;
- Centrul de psihologie aplicată, centru acreditat care realizează evaluări ale potențialului intelectual, compatibilizarea aptitudinilor, profilul psihologic cu profesia și locul de muncă, evaluarea aptitudinilor manageriale, determinarea indicilor de relaționare, anxietate, depresie, testare pentru angajare, testare obținere permis auto, etc.

Datorita necesitații ca universitatea să se constituie într-o interfață cu mediul economico-social și pentru a contribui la dezvoltarea comunității locale prin promovarea transferului de cunoștințe în scopul valorificării potențialului de cercetare și formare, universitatea este unic acționar sau acționar majoritar la următoarele firme:
- Societatea de Servicii Informatice TOTAL DATA S.A.
- Societatea de Servicii Informatice INFOMAR S.A.
- S.C. MIORIȚA S.A.
- S.C. ROMMEGA S.A.

Universitatea este și membru fondator al următoarelor ONG-uri, cărora le asigură gratuit sediu în localul propriu și logistica necesară, le acoperă cheltuielile de funcționare și își asumă  responsabilitatea managerială prin intermediul unor personalități care fac parte din conducerea universității:
- Asociația Română de Prietenie cu R.P. Chineza - filiala Constanța
- Asociația Română de Drept Umanitar - filiala Constanța
- Asociația Studenților în Administrația Publică - filiala Constanța
- Despărțământul ASTRA "Andrei Șaguna"
- Asociația Sportivă Universitară "Andrei Șaguna"

Finanțarea cercetării se face din resurse proprii, pe bază de contracte de cercetare sau pe bază de granturi. Până în prezent programele de cercetare ale Universității s-au bucurat de finanțare din partea unor organisme naționale (Guvernul României, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul de Externe, Ministerul Tineretului și Sportului) și internaționale (U.E.)

Universitatea deține Charta Erasmus din august 2007.
Universitatea a derulat și derulează programe educaționale europene în cadrul programelor Leonardo da Vinci, Comenius, Tempus, fiind implicată și în programe de formare profesională finanțate de Uniunea Europeană.