Home › Cercetare › POSDRU

POSDRU

web: proiect.andreisaguna.ro

INVESTEŞTE ÎN OAMENI

PREZENTAREA PROIECTULUI

FORMAREA CONTINUĂ A PROFESORILOR DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 “EDUCAŢIA ŞI FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPRIJINUL CREŞTERII ECONOMICE ŞI DEZVOLTĂRII SOCIETĂŢII BAZATE PE CUNOAŞTERE”

Domeniul major de intervenţie 1.3 “DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN EDUCAŢIE ŞI FORMARE”

Nr. identificare Contract: POSDRU/87/1.3/S/63698


Multi-regional

Regiunile: Nord-Est, Sud-Est
Judeţele: Suceava, Neamţ, Bacău, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Brăila, Buzău, Galaţi, Vrancea, Tulcea, Constanţa. (Rural şi urban)

Obiective orizontale ale POSDRU:
- Egalitate de şanse
- Dezvoltare durabilă Inovaţie şi TIC
- Îmbătrânire activă
- Abordare interregională

Durata proiectului: 30 luni
Data de inceput: 1 februarie 2011
Data de finalizare: 31 iulie 2013
Valoarea proiectului: 18.419.186 lei
Beneficiarul proiectului: UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA
Parteneri: UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI, SIVECO ROMÂNIA, TEHNE ROMÂNIA (Centrul pentru Inovare în Educaţie)

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din domeniile Matematică şi Ştiinţele economice, de a elabora şi implementa un curriculum integrat la decizia şcolii interdisciplinar, pentru matematică şi ştiinţe economice, şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenţa instruirii diferenţiate a elevilor.

Obiectivele specifice/operaţionale şi beneficiile pentru grupul ţintă:
- Elaborarea unui model de curriculum la decizia şcolii, interdisciplinar, inovativ, pornind de la nevoile educative existente la nivelul unităţilor de învăţământ, raportat la standardele curriculare.
- Dezvoltarea a două module de curs şi conversia lor în format digital:
    Modul A: Abilitatea curriculară a cadrelor didactice.
    Modul B: Dezvoltarea profesională continuă şi oportunităţi de carieră.
- Creşterea capacităţii cadrelor didactice de a proiecta demersul didactic pornind de la nevoile şi interesele elevilor;
- Ameliorarea continuă a programului acreditat de formare şi a curriculumului interdisciplinar intregrat dezvoltat.
- Dezvoltarea unei platforme colaborative online pentru facilitarea schimbului de experienţă şi creşterea eficienţei cursurilor pentru profesori
- Încurajarea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la activităţile de dezvoltare profesională.
- Dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru cadrele didactice din grupul ţintă.

Proiectul răspunde tuturor obiectivelor specifice axei prioritare:
- cele două module de curs sunt o rută alternativă de formare, deschisă oricui este interesat;
- cursurile digitale şi portalul asigură creşterea accesului la programe moderne de formare continuă;
- introducerea TIC (platforma e-Learning, portal dedicat, cursuri digitale) contribuie la modernizarea sistemului de formare profesională continuă prin care se asigură adaptarea acestuia la nevoile în permanentă schimbare;

De asemenea, prin acest demers sunt atinse şi obiectivele specifice DMI:
- se asigură formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice privind elaborarea şi implementarea unui curriculum interdisciplinar participând la programe de formare;
- se îmbunătăţeşte calitatea programului de formare continuă prin monitorizare şi evaluare de impact.

Grupul ţintă eligibil cuprinde următoarele categorii:
- Cadre didactice/personal didactic din învăţământul primar (ISCED 0-6) - 500
- Cadre didactice/personal didactic din învăţământul profesional şi tehnic (ISCED 0-6) - 250
- Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar inferior (ISCED 0-6) - 1250
- Cadre didactice/personal didactic din învăţământul secundar superior (ISCED 0-6) - 3000 - din care tineri absolvenţi sub 35 ani debutanţi în cariera didactică - 100
- Formatori - pentru FPC si educatie si formare profesionala initiala - 100