Home › Cariere › Posturi didactice periodă determinată sem II 2019-2020

Posturi didactice periodă determinată sem II 2019-2020

Universitatea ”Andrei Șaguna”, Facultatea de Psihosociologie, Departamentul de Psihologie, anunță scoaterea la concurs pentru semestrul al II-lea, an universitar 2019-2020, a următoarelor posturi didactice de asistent universitar:

 • pozitia 16, asistent: Psihologia dezvoltarii, Psihologia varstelor, Laborator de orientare si consiliere;
 • pozitia 17 asistent: Sociologie, Psihologie sociala 1, Psihologie sociala 2, Metodologia cercetarii sociale, Comunicare si dezvoltare personala;
 • pozitia 18, asistent,  Istoria pshologiei, Psihiatrie, Evaluare psihiatrica, Psihologie judiciara, Bazele teoretice ale evaluarii psihologice.

Pentru ocuparea funcţiei didactice de asistent pe perioadă determinată se cer îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. deţinerea diplomei de doctor sau statutul de student doctorand;
 2. criteriile specifice stabilite de facultate (minim un articol publicat într-o revista de specialitate sau minim două participări cu lucrări susținute la conferinte naționale).

CALENDARUL CONCURSULUI

20 ianuarie - 15 februarie 2020 : Depunerea dosarului de concurs

 • cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, la care se anexează o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
 • curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi electronic;
 • lista completă a lucrărilor publicate de către candidat, în format tipărit şi electronic;
 • fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat;
 • copie legalizată a diplomei de doctor sau a atestatului de recunoaştere sau echivalare a acesteia, dacă nu a fost obţinută în România;
 • adeverinţă de doctorand;
 • rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe maximum o pagină;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului, în care sunt indicate situaţiile de incompatibilitate, prevăzute de Legea nr. 1/2011, în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
 • copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale (pentru învățământul medical);
 • copii legalizate ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licenţă sau echivalentă, foii matricole sau suplimentului la diplomă, după caz;
 • copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului, dacă este cazul;
 • copia cărţii de identitate sau a unui alt document de identitate echivalent;
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copii legalizate ale documentelor care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui), dacă este cazul;

17-19 februarie 2020 : Susținerea concursului

20 februarie 2020 : Anuntarea rezultatelor

20-24 februarie : Depunerea contestatiilor

25 februarie : Anuntarea rezultatelor finale