Home › Cariere › Posturi didactice 2020

Posturi didactice 2020

 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de Ştiinţe Economice

Lector universitar, poziția 15 disciplinele: Managementul proiectelor, Managementul serviciilor publice, Dezvoltare durabilă

 

Facultatea de Psihosociologie, Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 12 disciplinele: Psihologie medicală 1, Psihologie medicală 2, Psihologie educațională

Lector universitar, poziția 13 disciplinele: Neuropsihologie, Psihogenetică

 

Facultatea de Drept și Științe Administrative, Departamentul de Drept

Conferențiar universitar, poziția 4 disciplinele: Studii de securitate, Istoria integrării europene, Comunicare și retorică pentru juriști

Lector universitar, poziția 15 disciplinele: Criminalistică, Criminologie, Drept penal partea specială 1, Drept penal partea specială 2

 

CALENDARUL CONCURSULUI

 Perioada de inscriere: 15.04.2020-1.06.2020

Perioada de sustinere a concursului: 16.06.2020-29.06.2020

Anuntarea rezultatelor concursului: 30.06.2020

Perioada de Contestatii: 30.06.2020-7.07.2020

 

CONTINUTUL DOSARULUI (acesta se depune la registratura UAS)

1. Cererea de înscriere la concurs; 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic cât și din punct de vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini și este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaților; 3. fișa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs și/sau de ocupare a postului; 4. Autoevaluare 3-5 pagini din partea candidatului în care se prezintă: aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, autoevaluarea contribuțiilor științifice semnificative incluse în mapa de lucrări, asumarea răspunderii scrisă de mână în care se afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar candidatul suportând consecințele în conformitate cu legislația în vigoare la declarația de fals; 5. lista de lucrări a candidatului pe format de hârtie și format electronic; 6. Curriculum vitae europass pe format de hârtie și format electronic; 8. Adeverință de vechime în muncă; 9. Copii legalizate după: diploma de doctor, diploma de studii universitare, foaia matricolă, diploma de bacalaureat, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), alte diplome și certificate, copia cărții de identitate; 10. mapa cu lucrări reprezentative; 11. rezumatul în limba română și într-o limbă de circulație internațională a tezei de doctorat pe maxim o pagina pentru fiecare limbă; 12. maxim 10 publicații în format electronic sau fotocopie considerate a fi cele mai relevante pentru realizarile profesionale proprii; 13. un CD/DVD cu continutul dosarului scanat;