Home › Administraţie › Posturi vacante

Posturi vacante

Posturi didactice vacante semestrul I, 2015-2016

Facultatea de Drept și Științe Administrative

  • 1 post de asistent universitar
  • 1 post de lector universitar

Facultatea de Științe Economice

  • 2 posturi de asistent universitar

 

Dosarele se depun, pana la data de 5 septembrie 2015, la secretariatul universitatii. Detalii suplimentare la tel 0241/662520 sau contact@andreisaguna.ro

Posturi didactice semestrul II, 2013-2014, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 324 din 10.06.2014

Facultate Catedra / Departament Pozitie in statul de functii Funcția didactică Discipline din planul de învățământ Domeniu / Comisia / Panel
Științele Comunicării și Științe Politice Stiinte
Socio-Umane
4 conferentiar Geopolitica si geostrategie, Politica externa si diplomatie Relatii internationale si studii europene /
Sociologie, ştiinţe politice şi administrative /
P4-Stiinte Sociale
Drept si Stiinte administrative Drept 2 profesor Criminalistica, Criminologie Stiinte juridice /
Stiinte juridice /
P4-Stiinte Sociale

Calendarul concursului

Perioada de inscriere              10.06.2014 - 29.08.2014

Desfasurarea concursului      15.09.2014 - 21.09.2014

Comunicarea rezultatelor      23.09.2014

Perioada de contestatii:          26.09.2014 - 30.09.2014

Acte necesare pentru înscriere

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic candidatul întocmeşte un dosar care conţine  următoarele documente:
(1) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

(2)  o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

(3) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă: informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante,  informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului

(4) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:  lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;  teza sau tezele de doctorat; brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; cărţi şi capitole în cărţi; articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal,  publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate, alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

(5) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat;

(6)  documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

(7) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

(8) pentru postul de profesor copie legalizată după certificatul de abilitare

(9) copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, etc)

(10) copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

(11) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului

(12) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii

(13) copie după carnetul de muncă şi/sau adeverinţă de vechime în muncă în cazul persoanelor care nu au un contract individual de muncă cu Universitatea "Andrei Șaguna" din Constanta

(14) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate

 

Standarde minimale

Asistent universitar
a) Deţinerea diplomei de doctor (adeverinţă de acordare de către CNATDCU a titlului de doctor);
b) Îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia proprie a universităţii:
- minimum 2 lucrări (studii, articole) apărute în publicaţii recunoscute naţional.
- inimum 2 participări cu lucrări la conferințe științifice naționale și internaționale
FIȘĂ DE VERIFICARE

Lector universitar
a) Deţinerea diplomei de doctor;
b) Îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector/şef lucrări, prevăzute de metodologia proprie a universităţii:
- minimum doua articole publicate în reviste indexate in baze de date internationale SAU doua studii în volume colective publicate la edituri recunoscute CNCSIS / CNCS SAU o carte de autor publicată la o editură recunoscută CNCSIS / CNCS
- minimum 2 participări cu lucrări la conferințe științifice naționale și internaționale
FIȘĂ DE VERIFICARE

Conferențiar universitar
a) Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită;
b) Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului
Ordin nr. 4204/15.07.2013  privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare

Profesor universitar
a) Deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură înrudită;
b) Deţinerea atestatului de abilitate sau a dreptului de a conduce doctorate
c) Îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării tineretului şi sportului

 Ordin nr. 4204/15.07.2013 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Știinte sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare